Bùi Thanh Thục Quyên

Thông tin về Bùi Thanh Thục Quyên

  • Họ & Tên: Bùi Thanh Thục Quyên
  • Năm sinh: 1995
  • Quê quán: Hà Nội
  • Trình độ: Đại học

Công việc hiện tại của  tại MODPURE:

  • Hiện tại Thục Quyên đang phụ trách công việc phát triển các mạng xã hội tại MODPURE.

Những mạng xã hội mà Thục Quyên đang phát triển như:

Hình ảnh của Bùi Thanh Thục Quyên